មាត្រា​ ២៤៩នៃក្រម​ ព្រហ្មទណ្ឌ​៖ ​ អំពេីរបង្ហាញកេរ​ ភេទរបស់ខ្លួនតាមទីសាធារណ:​ ឬបណ្តាញសង្គមផ្សេង​ៗ ត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ឋនាគាពី៦ថ្ងៃ​ទៅដល់៣ខែ​ ហេីយពិន័យជាប្រាក់… មាត្រា​ ២៤៩នៃក្រម​ ព្រហ្មទណ្ឌ​៖ ​ អំពេីរបង្ហាញកេរ​ ភេទរបស់ខ្លួនតាមទីសាធារណ:​ ឬបណ្តាញសង្គមផ្សេង​ៗ ត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ឋនាគាពី៦ថ្ងៃ​ទៅដល់៣ខែ​ ហេីយពិន័យជាប្រាក់…

មួយរយះចុងក្រោយនេះយើងសង្កេតឃើញថា ប​​​​​​​​​​​​​ណ្តាញសង្គម​​​​​​​​​​​​​ហ្វេសប៊ុក កំ​ពុងពុ​លនឹង​​​​​​​​កា​​​​​​​​​​រចង់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានLik​​​​​​​​​​​​​e Shar​​​​​​​​e C​​​​​​​​​​om​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ment លែង

1 20 21 22 23 24 32
អត្ថបទថ្មី