គូស្វាមីភរិយាមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីបង្កើតតុក្កតាដែលមានតំរូវការយ៉ាងខ្លាំង (រូបភាព ៧០)

  • 2019-09-17 12:18:54 PM
  • ចំនួនមើល 393 ដង

កាលពី ៨ ឆ្នាំមុនគូស្វាមីភរិយាជនជាតិរុស្ស៊ីមួយគូមានឈ្មោះថា Anastasiya និង Sergey Lutsenko បានចាប់ផ្តើមបង្កើតតុក្កតាធ្វើដោយដៃដ៏អស្ចារ្យដែលធ្វើឱ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងភាពជាក់ស្តែង។

និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកសិល្បៈបុរាណអាហ្សាណាស្យាយ៉ានិងសឺហ្គីនិយាយថាពួកគេត្រូវបានបំផុសគំនិតដោយមនុស្សដែលនៅជុំវិញពួគគេហើយថាចាប់តាំងពីពួកគេចាប់ផ្តើមធ្វើការជាមួយតុក្កតាពួកគេមិនដែលធ្វើគំរូម្តងណាទេដោយជឿថាការបង្កើតនីមួយៗមានលក្ខណៈប្លែកដូចនេះគំរូព្រៀងពុំមានទេ។

ដូច្នេះកុំខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាទៀតសូមរំកិលចុះក្រោមហើយមើលដោយខ្លួនឯងបានដឹងថារាល់តុក្កតាគឺបង្កប់អារម្មណ៍ពិតរបស់មនុស្សយើង។

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម: Instagram | vk.com | flickr.com

1

សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

2
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

3
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

4
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

5
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

6
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

7
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

8
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

9
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

10
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

11
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

12
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

13
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

14
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

15
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

16
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

17
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

18
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

19
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

20
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

21
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

22
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

23
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

24
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

25
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

26
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

27
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

28
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

29
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

30
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

31
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

32
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

33
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

34
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

35
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

36
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

37
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

38
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

39
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

40
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

41
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

42
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

43
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

44
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

45
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

46
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

47
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

48
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

49
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

50
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

51
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

52
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

53
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

54
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

55
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

56
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

58
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

59
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

60
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

61
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

62
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

63
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

64
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

65
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

66
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

67
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

68
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

69
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

70
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

71អត្ថបទថ្មី