កម្ពុជានឹងជួបព្យុះទី២៤ ឈ្មោះ «ណាគ្រី»នៅថ្ងៃទី១០ វិច្ឆិកា ខាងមុខនេះសូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្ន!!

  • 2019-11-06 11:53:28 AM
  • ចំនួនមើល 112 ដង

កម្ពុជា នឹងជួបព្យុះទី២៤ ឈ្មោះ «ណាគ្រី» នៅថ្ងៃទី១០ វិច្ឆិកា ខាងមុខ ។ នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីអាកាសធាតុរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម នៅថ្ងៃទី០៦ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ។ ដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នា សូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ទាំងអស់គ្នា ៕

សេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម៖អត្ថបទថ្មី